Aviso Legal

O Consorcio das Mariñas agradece o seu interese e a súa visita a esta páxina Web.

A continuación detállanse as condicións de uso que regulan o acceso e navegación da páxina web www.impresionismodasmarinas.gal (en diante o ?Website? ou a ?páxina Web?) por parte dos usuarios de internet.

O acceso, navegación e uso do Website significa a súa aceptación expresa a todos os términos e condicións do presente AVISO LEGAL, polo que rogamos léao atentamente.

Información legal

O Website é titularidad do Consorcio das Mariñas, con domicilio en Lugar de Bos, Naves Ou Carballal nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña).

Obxecto do website

O Website ten por obxecto divulgar aos usuarios a singularidade e importancia do territorio de ?As Mariñas? como fonte de inspiración dun artista de recoñecido prestixio a nivel internacional como é Francisco Llorens Díaz, así como contidos relativos a eventos, concursos e actividades realizadas ou promocionadas polo Consorcio das Mariñas.

O Website tamén proporciona aos usuarios vínculos de acceso á páxina Web ?www.consorcioam.org? titularidad do Consorcio das Mariñas, cuxos términos legais, condicións de uso, información sobre cookies e privacidad regúlanse en devandita páxina web.

Así mesmo este website proporciona aos usuarios distintas funcionalidades, tales como,  realización de comentarios, compartir contidos e arquivos para participar na mesma.

Propiedade intelectual

Copyright 2016 Consorcio das Mariñas todos os dereitos reservados.

Todos os elementos integrantes da páxina Web, tales como textos, imaxes, fotografías, gráficos, ficheros de son, ficheros de animación, ficheros de vídeo, deseños, son propiedade do Consorcio das Mariñas, ou de terceiros no seu caso. En consecuencia, todos os elementos da páxina Web están protexidos por dereitos de Propiedade Intelectual e non poderán ser válida e legítimamente copiados ou distribuídos para uso comercial, nin poderán ser modificados ou inseridos noutras páxinas Web.

Propiedade industrial

Salvo marcas de terceiros, as marcas, logotipos, emblemas corporativos, nomes comerciais, signos distintivos relativos a servizos exhibidos no Website están amparados polos dereitos de márcaa Ruta do Impresionismo dás Mariñas, cuxos dereitos pertencen ao Consorcio das Mariñas.

Garantías de contido

Toda a información facilitada polo Consorcio das Mariñas, tal e como figura na páxina Web, ofrécese a modo de información orientativa, o máis precisa e actual posible, pero sen ningún tipo de garantía, xa sexa implícita ou explícita. [En especial non constitúen un compromiso ou garantía tácita achega da composición ou disponibilidad, a idoneidad para determinados usos ou o cumprimento de leis e a observancia de patentes.] Aínda considerando en principio o contido publicado como correcto, este podería conter erros ou imprecisiones, polo que lle suxerimos repita a súa visita á nosa páxina transcorridos uns días.

Licenzas

O Consorcio das Mariñas, intentou crear unha páxina de Internet innovadora e informativa. Esperamos que se senta tan entusiasmado como nós por este esforzo creativo. No entanto, debe comprender que a marca Ruta do Impresionismo dás Mariñas necesita protexer a súa propiedade intelectual, incluíndo as súas marcas e copyrights. Polo tanto, informámoslle e notificamos expresamente que nin o acceso a esta páxina de Internet e o seu contido, outorgaralle dereito, concesión ou licenza algúns sobre a propiedade intelectual e industrial relativa a márcaa Ruta do Impresionismo dás Mariñas, nin a ningunha das súas marcas asociadas, nin en ningún caso ser tomado como posibilidade para alcanzar tal dereito, concesión ou licenza.

Participación dos usuarios na páxina web

Si nalgún caso nalgúns apartados da páxina web puidésese propoñer aos usuarios a posibilidade de realizar comentarios sobre os contidos existentes no Website, subir arquivos e compartir contidos do seu interese en diferentes redes sociais estes serían os términos:

Realización de comentarios polos usuarios.

O usuario absterase de subir imaxes das que non posúa os dereitos de propiedade intelectual ou dereitos de imaxe que correspondan e en consecuencia, asume e exime ao Consorcio As Mariñas. de calquera responsabilidade que puidese derivarse por infracciones de Dereitos de Propiedade Intelectual ou Dereitos de Imaxe de Terceiros.

Os usuarios que comentan artigos, noticias, eventos ou outros contidos da páxina web aceptan que usarán dita ferramenta de forma responsable e diligente, coa única finalidade de deixar a súa opinión sobre os contidos. En consecuencia os usuarios obríganse e comprometen a non utilizar os comentarios con fins ilícitos ou fraudulentos ou para publicar anuncios ou realizar publicidade, nin deixar mensaxes con información falsa ou inapropiada que poida danar a imaxe ou prestixio do Consorcio das Mariñas, ou de terceiros.

A modo enunciativo e non limitativo entenderase que o usuario efectúa un uso ilícito ou fraudulento da ferramenta cando a información facilitada polo usuario poida atentar contra dereitos fundamentais, inducir ou promover actuacións delituosas, difamatorias, violentas, ou se trate de información confidencial ou protexida por dereitos de propiedade intelectual de terceiros ou violen os segredos empresariais de terceiros.

Aos efectos anteriores, para evitar a incorporación de contidos na rede non apropiados polas razóns expostas, o Consorcio das Mariñas., terá a facultade de suprimir os contidos que incumplan coa finalidade da ferramenta, así como suprimir ou suspender o seu uso, xa sexa total ou parcialmente.

A supresión de contidos, ou a suspensión ou cancelación da ferramenta, non darán en ningún caso dereito a reclamación ou indemnización ningunha.

Incorporación de arquivos polos usuarios.

Os arquivos remitidos polos usuarios a través de posibles ferramentas de subir arquivos, serán incorporados nas seccións de participación da páxina web. 

En todo caso os usuarios non poderían utilizar unha posible ferramenta de subir arquivos para incorporar arquivos que conteñan imaxes, audios, videos con audio ou sen audio, ou textos dos que non ostenten os correspondentes Dereitos de Propiedade Intelectual ou sexan ilícitos ou vulneren dereitos de terceiros. En consecuencia os usuarios serán responsables e eximen de responsabilidade ao Consorcio das Mariñas, de calquera incumplimiento da presente obrigación.

Así mesmo, os usuarios ceden a favor do Consorcio das Mariñas, con carácter non exclusivo e de forma permanente, os dereitos de reprodución, distribución, transformación e comunicación pública sobre as imaxes, fotografías ou textos que faciliten ao Consorcio das Mariñas, a través da ferramenta de subir arquivos, para a súa explotación a través de Internet en páxinas web titularidad do Consorcio das Mariñas, ou de terceiros colaboradores.

Seguridade

O Consorcio das Mariñas, toma as medidas técnicas e administrativas adecuadas para protexer os datos recolleitos contra a manipulación casual ou deliberada, a perda ou a destrución, así como contra o acceso por parte de persoas non autorizadas. Estas medidas de seguridade optimízanse continuamente de conformidad co desenvolvemento técnico.

Limitación de responsabilidade

O Consorcio das Mariñas, non se responsabiliza dos erros ou omisiones que puidesen ter os contidos da páxina Web ou outros contidos aos que se poida acceder a través da mesma.

O Consorcio das Mariñas, non garante a ausencia de virus ou outros elementos lesivos que puidesen causar danos ou alteracións no sistema informático dos usuarios. En consecuencia, O Consorcio das Mariñas, non responde polos danos e prexuízos que tales elementos puidesen ocasionar ao usuario ou a terceiros.

Lexislación e jurisdicción aplicable

A lexislación aplicable á presente páxina web é a Española.

Para a resolución de calquera conflito que puidese derivarse do acceso, navegación e uso dos distintos servizos da páxina web, o usuario e o Consorcio das Mariñas, acordan a submisión expresa aos Xulgados e Tribunais da cidade da Coruña, con renuncia a calquera outro foro que puidese corresponderlles.